دولت به این اتحادیه برای تمدید قرارداد با " کای " چراغ سبز نشان داد