جشنواره موسیقی ملل و استرالیا و ... موسیقی کردی شروع می شود