آیا افسران پلیس, اعتصاب, و غیره. در یک نقطه در جاده ها کمین است ؟