وضعیت مبهم ادامه همکاری ملی دو و میدانی و ویلکینز صدا: