اکثر آمریکایی ها معتقدند مغلوب ساختن پیشی جستن در جستجو مولر بلوک ساخت و ساز ممکن است