استقلال اروپا بدون توجه به فشار آمریکا باعث توسعه روابط