این شورا را به یاد بیاورید قبل از مردم آفتاب گردان منتشر شد