کار بزرگ ثبات و خطر این ثابت/زیبا و عجیب و غریب فیفا تیم ایران