به طوری که انسجام و هیچ قدرت خارجی نمی تواند کار کند