بیهوده گویی: همه موهای سفید /همسر ... تحمل زندگی / متهمان اجرا شود