ابراز نگرانی فرانسه از برنامه موشکی ایران در منطقه ای, فعالیت های