واکنش جالب است اما شایعات در مورد جدایی از رونالدو