عبارتند از: همکاری با گروه های تروریستی و به چه منظور است ؟