جان کری: جهان بدون یک برج را به مکانی بهتر نخواهد بود