کری: روسیه می تواند نقش کلیدی در تغییر الگوی خلیج oxo