رمان ژانت ایوانویچ در ایران/داستان وعده کارآگاه استفانی