یادداشت/ آیتالله و فرسوده شیطان/ پشت پرده می داند بیت المقدس به عنوان پایتخت