رامون د شات/ خشم سران هلال احمر از شکست برابر استقلال