افزایش قیمت مسکن در پایتخت/ پشت و انتقال سهام در ارتباطات از زبان وزیر راه و شهرسازی