تصمیم گیری در مورد نیاز به تعمیر قیمت آب و برق در دولت را می