نظر مولاوردی درباره مستند های صدا و سیما در به اشتراک گذاری