کار راه یافته به بخش رقابتی از "کوتاه کوتاه" جشنواره جهانی ۲۰۱۸ معرفی شد