آمار دیدار الریان و استقلال/ غفلت پیروزی از طرف من بود بر روی تصاویر: