مجوز مجلس به منظور دریافت 15 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی