راهپیمایی بازگشت اسرائیل را در تنگنا قرار داده است