شب خاطره انگیز موسیقی فجر با اجرای گروه موسیقی جنوب ایران, همایون حمید