در تنگنا قرار دادن مردم برای خرید خودوری چینی،بی حرمتی به مردم است