تاثیر طیف گسترده ای از داروها بر رشد میکروب های روده