شرایط آب و هوایی و گروهی از سقوط هواپیمای تهران - یاسوج