حمایت او باید حمله اتحاد است./ رحمتی: علی کریمی به دنبال فوتبال