آسمان سوریه, صهیونیستی امن نیست/ متهم کردن ایران برای اسرائیل را شکست.