پرداخت بدهی های کمتر از این RS شهرداری منطقه 11 به پیمانکاران تا پایان سال