مذاکرات با انتخاب آقای المپیک ایران/ جایی که: مردم ایران می تواند افتخار من است.