و همچنین به عنوان متن انتخاب شده خوراکی به بدن از دارو درست باشد.