تعداد گل ثبات در منطقه آسیا و ۲۰۰ گل به پایان رسید