سرابی به نام"سرعت زمین"در بافت فرسوده/آگاهی با واقعیت نمی خواند