در گفتوگو با فارس مطرح توضیحات mirabai در مورد جنبه های مختلف این موضوع از خودکشی کاووس به اشتراک گذاری