در حاشیه مطبوعات, جالب مسی مطیع در برگه برای چک صدا: