مدیریت عملیات, عمر مفید مخازن و سدها را افزایش می دهد