در ستایش تنهایی! اگر ما تنها می تواند بر این باورند در وحدت ما تبدیل به