ترکیه ۱۶ محل ارتباط با پ. ک. ک در شمال عراق پس از ...