تصمیم گیری سخت آقای رئیس جمهور در داخل ملی/ عبد توسعه کشتی شد