موافقتنامه اعطای ۵۱۷.ریچارد SAR ژاپن به بخش سلامت در ایران امضا شد