استقبال سازمان ملل از ایران گفت: برای حمایت از معلمان