عکس یک مغلوب ساختن پیشی جستن مدل مد و مدل, دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن است یک بیوگرافی