جشنواره گل, شانگهای, چین, هیچ موتور در برابر مخالفان