سوریه سزاوار این است که در هر استان سالن کشتی نام یک ضربه