آزمون مجموعه بیش از ۵۰۰ توسعه در ظرفیت کامل آقای ۹۶