با فیلم معروف "شام" فرمانده هر گردان, ابراهیم حاتمی کیا قدردانی کرد