آیت الله جنتی: مردم در گروه فوقانی واحد از کلمه ممکن است